Henrik Sandström – Naturvårdsverket

Naturvardsverket-Henrik-400px

Namn: Henrik Sandström
Myndighet: Naturvårdsverket

Hur ser dina tillsynsuppgifter ut en vanlig arbetsdag?
– Jag arbetar med central tillsynsvägledning, inte med operativ tillsyn, så det blir mycket skrivbordsjobb. Jag är projektledare för en tillsynskampanj. Min dag börjar med att jag vittjar e-posten, först inkorgen med kampanjmejl och därefter min egen arbetsmejl. Därefter gör jag en prioriteringsordning. Under en vanlig dag sitter jag i möten, läser underlag, skriver svar på remisser eller skriver texter för vägledning i någon form.

På vilket underlag gör du dina bedömningar?
– Vi har inom vår enhet tagit fram ett enkelt vägledningsdokument som är en hjälp för hur vi gör bedömningar utifrån ett tillsynsperspektiv när vi granskar material. Som tillägg till det ser jag över vad som finns skrivet inom det aktuella området och försöker skanna det materialet. Utöver det använder jag mig av mina erfarenheter och kunskaper som jag fått i mitt yrkesliv fram till nu.

Är du ensam i dina tillsynsärenden eller arbetar ni i team?
– Vi arbetar i team. Det kan se lite olika ut beroende på uppgift. Är det en större uppgift kan vi arbeta i grupp men oftast arbetar vi i par. När vi arbetar i par så kan det också se lite olika ut beroende på hur omfattande uppgiften är. Om det är en uppgift som inte är så omfattande har en person huvudansvaret och en finns med som bollplank.

Vilka hjälpmedel har du till ditt förfogande när du genomför dina tillsynsuppgifter?
– Vi har inom enheten veckovisa möten där vi lyfter saker som hänt i världen och på Naturvårdsverket som är relevant för vårt arbete inom enheten. På de mötena kan vi lyfta frågor som uppstått i ens eget arbete så att vi kan diskutera de i grupp. I andra fall kan det bli en spontan diskussion inom kontorslandskapet.
– Andra hjälpmedel är kollegor på andra enheter, till exempel juridiskt stöd, stöd i sakfrågor om miljöfarlig verksamhet, stöd i sakfrågor om vattenverksamhet etcetera. Tillsynsfrågorna diskuteras mycket.
– Vi har också tillgång till informatörer som kan hjälpa oss bland annat med att målgruppsanpassa våra texter.Ytterligare hjälpmedel är vårt bibliotek, olika webbibliotek och nätet generellt.

Vad är svårigheterna i ditt tillsynsarbete?
– Att komma in i rätt tid när ett arbete ska genomföras inom verket. Vår enhets roll är ofta att säkra tillsynsfrågorna i olika projekt och texter och då bör man vara inkopplad i ett tidigt skede annars kan det bli mycket efterarbete. Svårigheterna i arbetet handlar främst om bedömningsfrågor av olika slag.

Vad skulle underlätta?
– Eventuellt att rutiner för handläggning av projekt och ärenden åtföljs i högre grad.

Vad känner du till om Tillsynsforum?
– Att det är ett nätverk för dem som arbetar med tillsynsfrågor. Och att de ordnar konferenser och bevakar media och att information sammanställs på webbplatsen.