Irene Sehlin – Skolinspektionen

Irene Sehlin på Skolinspektionen

Namn: Irene Sehlin
Myndighet: Skolinspektionen

Hur ser dina tillsynsuppgifter ut?
– På kontoret: Förberedelse inför tillsyn genom dokumentstudier, kontakter med tillsynsobjekt via telefon eller e-post, självständigt eller tillsammans i teamet. Efterarbete efter tillsynsbesök genom att analysera insamlad information självständigt eller tillsammans i teamet. Bedömningsdiskussioner. Skriver rapporter och beslut. Besvarar frågor internt och externt.

– På tillsynsbesök: Genomför verksamhetsbesök med observationer, intervjuer och spontana samtal.

På vilket underlag gör du dina bedömningar?
– Vi har framtagna gemensamma bedömningspunkter/kriterier med tillhörande författningsstöd.

Är du ensam i dina tillsynsärenden eller arbetar ni i team?
– Vi är alltid minst två vid tillsynsbesöken i skolorna och arbetar i team kring varje kommun.

Vad är svårigheterna i ditt tillsynsarbete?
– Att finna tid för gemensam reflektion.

Diskuteras tillsynsfrågorna ofta och mycket på din arbetsplats?
– Dagligen.

Kände du till att Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar med tillsynsfrågor?
– Nej.

Visste Du att Tillsynsforum – förutom att vi ordnar konferenser och bevakar media – också sammanställer information om tillsynsfrågor?
– Nej.

Länk: www.skolinspektionen.se
Text och foto: Eva Furhoff, Skolinspektionen