Fredrik Karlman – IAF

Fredrik Karlman på IAF

Namn: Fredrik Karlman
Myndighet: IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen), utredare

Hur ser dina tillsynsuppgifter ut?
– IAF:s tillsyn och uppföljning består av regeringsuppdrag och egeninitierade uppdrag. Utöver det bedriver IAF ett löpande tillsynsarbete över arbetslöshetskassornas verksamhet, samt över Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen.

– Jag som arbetar som utredare på myndighetens granskningsenhet arbetar i huvudsak i projektform och jag och mina kolleger använder oss av flera olika metoder för att utöva tillsyn. Vi arbetar mycket med enkäter, intervjuer och granskning av enskilda ärenden. De dagliga arbetsuppgifterna går ut på att planera och att samla in material för att analysera detta.

– Slutresultatet sammanställs sedan för att återföras till tillsynsobjekten och avrapporteras till regeringen. Sammanställningen publiceras också i en rapport eller PM som det går att ta del av på myndighetens webbplats.

– En stor förändring i IAF:s tillsynsarbete under de senaste åren är att myndigheten arbetar allt mer med löpande tillsyn. Framför allt gäller detta arbetslöshetskassornas tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Under 2010 och 2011 har jag exempelvis varit ansvarig för att genomföra en tematisk ärendegranskning för att kontrollera tillämpningen av regelverket för förstagångsprövade ärenden.

– Granskningen har omfattat föranmälda tillsynsbesök på samtliga arbetslöshetskassor. Besöken har genomförts under två arbetsdagar med genomgång av urval av enskilda ärenden enligt en förutbestämd mall och en intervju med kassans chef.

På vilket underlag gör du dina bedömningar?
– Bedömningen utgår från gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Är du ensam vid inspektionerna eller är ni flera?
– Vid besök hos tillsynsobjekten är vi alltid minst två personer.

Diskuteras tillsynsfrågorna ofta och mycket på din arbetsplats?
– Ja, dagligen på ett eller annat sätt.

Kände du till att Tillsynsforum är ett nätverk för dig som arbetar med tillsynsfrågor?
– Ja, jag har deltagit vid flera av Tillsynsforums konferenser och det har oftast varit intressanta ämnen som har behandlats. Jag tror att det är värdefullt för tillsynsmyndigheterna att lära av varandras erfarenheter fastän tillsynsområdena är olika.

Visste du att Tillsynsforum – förutom att vi ordnar konferenser och bevakar media – också sammanställer information om tillsynsfrågor?
– Ja.

Länk: www.iaf.se