Valentina Valestany – Swedac

Valentina Valestany på Swedac

Namn: Valentina Valestany
Myndighet: Swedac

Hur ser dina tillsynsuppgifter ut, på kontoret respektive ”i fält”?
– På kontoret handlar det om förberedelser inför tillsyn. I en projektplan bestämmer vi vad som ska göras, vilken tidsperiod det handlar om och vilka tillsynsobjekt som ska väljas. Vi söker på många olika sätt efter adresser till tillsynsobjekt.

– Vi använder en del uppgifter om exempelvis guldsmeder i olika register, men söker också med hjälp av exempelvis Google. Vi tar även in tips från allmänheten. När vi har adresserna skickar vi ut informationsbrev. Vi berättar att Swedac är tillsynsmyndighet och att vi vill göra ett tillsynsbesök och vad det innebär. När vi väl kommer på besök är vi väl förberedda.Stampelnyckel

– Vi kontrollerar stämplar och att tillsynsobjekten följer regelverket. Vi frågar var smyckena kommer från. Vi gör stickprov och granskar stämplar. Vid så kallade förstörande provning, då ädelmetallens finhalt bestäms, köps mindre föremål som efter provningen sälj som skrot.

– På vissa ställen har näringsidkarna ingen kunskap om regelverket. Syftet med vår tillsyn är inte att sätta dit någon utan att hjälpa och få alla att följa regelverket. Och ju mer vi syns ute i fält desto mer frågor får vi. Det är inte brottsligt om exempelvis ett guldföremål saknar stämplar. Men vi informerar om att det kan få konsekvenser som försäljningsförbud för dem som inte åtgärdar brister. Ärenden som handlar om bedrägerier eller falsk marknadsföring ska tas av polisen.

– När vi är tillbaka på kontoret följer efterarbetet, som består av rapportskrivande och att sedan återkoppla till tillsynsobjekten. Det ger också en indikation för nästkommande marknadskontroll.

På vilket underlag gör du dina bedömningar?
– Lagstiftningen, lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten, förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten, samt Swedacs föreskrifter inom området.

Är du ensam i dina tillsynsärenden eller arbetar ni i team?
– Vi är alltid minst två vid tillsynsbesök. Vid enstaka återbesök kan vi göra undantag från den regeln.

Vad är svårigheterna i ditt tillsynsarbete?
– Det svåraste är när näringsidkare inte förstår svenska språket. Då krävs extra pedagogiska insatser för att förklara hur regelverket är tänkt att fungera.

Hur mycket och på vilket sätt diskuteras tillsynsfrågorna på din arbetsplats?
– Från morgon till kväll, det är ju det vi sysslar med. På Enheten för reglerad mätteknik handlar det bland annat om elmätare, vattenmätare, vågar och värmemätare.

På vilket sätt skiljer sig den tillsyn som ni på Enheten för reglerad mätteknik utför jämfört med den som enheterna på Tekniska avdelningen, som arbetar med ackreditering utför?
– På vår enhet är vi såväl föreskrivande som tillsynsmyndighet. Vi granskar produkter som finns på marknaden. På ackrediteringssidan ansöker företagen om ackreditering även om det är krav på ackreditering inom olika områden. De ackrediterade företagen betalar också årsavgifter för att det görs tillsyner med jämna intervaller. Där bedöms bland annat om företagen har rätt kunskap och uppfyller krav i standarder och specifika tekniska krav.

Har du varit med vid någon av konferenserna som Tillsynsforum arrangerat?
– Ja, jag har varit på flera av Tillsynsforums konferenser ända sedan forumet startade. Vissa, men inte alla konferenser, har varit givande för mig.

Har du haft någon användning av Tillsynsforums information om tillsynsfrågor?
– Ja, det är särskilt lärorikt att se hur andra myndigheter arbetar. Det kan förbättra vårt arbete. Vi kan också få nya idéer om hur vi ska lösa våra uppgifter.

Läs mer om ädelmetallkontroll på www.swedac.se.
Foto: Hans Alm