Styrgruppsmöten

Planerade möten 2023

  • 8 september
  • 20 oktober
  • 1 december

Genomförda möten 2023

Nedan finns anteckningar från genomförda möten.

Styrgruppsmöte 16 juni

Transportstyrelsen var värd för mötet och gjorde en presentation om riskbaserad tillsyn inom sjöfarten.

Justerat överskott från vårkonferensen.

IAF ska ha myndighetsdagar den 1 september och ska bland annat ha ett samtal om tillsyn och efterfrågar deltagare från styrgruppen.

Nuvarande ordförande för styrgruppen avtackades.

Styrgruppen genomförde en tematisk diskussion om begrepp inom tillsynen.

Styrgruppsmöte 26 maj

Strålsäkerhetsmyndigheten var värd för mötet och presenterade utvecklingen inom myndigheten utifrån regeringens nya inriktning.

Kommunikationsgruppen inom styrgruppen redogjorde för förslag till inriktning för det fortsatta arbetet i gruppen. Styrgruppen ställde sig bakom inriktningen.

Mötet diskuterade synpunkter på årets konferens och förslag på kommande teman. Bland annat diskuterades om man ska ha två moderator inför nästa års konferens. Vårkonferensen gav ett överskott.

Styrgruppsmöte 14 april

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) var värd för mötet och gjorde en presentation om sin tillsyn.

Tillsynsforums ekonomi gicks igenom. Årsrapport kommer.

Konferensen den 27 april diskuterades. Reklam ska göras på Tillsynsforums LinkedIn-sida. Mentimeter-frågor kommer att finnas. Lägg till sista datum för anmälan på hemsidan.

En övrig fråga om dokumenthanteringssystem diskuterades.

Det blir en temadiskussion på styrgruppsmötet den 16 juni. IAF och SSM förbereder diskussionen.

En kommunikationsgrupp bildades, bestående av Transportstyrelsen, PRV och IAF. Gruppen återkommer till styrgruppsmötet den 26 maj.

Styrgruppsmöte 24 mars

Kemikalieinspektionen (KEMI) var värd för mötet och gjorde en presentation om myndighetens aktuella uppdrag.

Konferensen den 27 april diskuterades. Det är i dagsläget 90 anmälda. Ministern kan inte komma och planeringsgruppen ska lösa det med andra alternativ.

Tillsynsforums hemsida har uppdaterats. Forumets youtubevideos har automattextats för att tillgänglighetsanpassas.

Ordförande fick i uppdrag att se över vilka som är aktiva i styrgruppen.

Styrgruppsmöte 24 februari

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) var värd för mötet och gjorde en presentation om IAF:s uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen i allmänhet och från arbetslöshetsförsäkringen i synnerhet.

Tillsynsforums konferens den 27 april diskuterades. Det är 32 anmälda hittills.

Förslag att inrätta informationsgrupp i styrgruppen som ser över Tillsynsforums hemsida och hur vi når ut med konferensen.

Försvarets materielverk (FMV) hälsas välkommen till styrgruppen.

Diskussion om definition av tillsyn. Förslag att sammanställa underlag att diskutera på kommande styrgruppsmöten.

Styrgruppsmöte 20 januari

Transportstyrelsen var värd för mötet och gjorde en presentation om riskbaserad tillsyn av funktionsbaserade regler inom luftfarten.

Innehållet i Tillsynsforums planerade konferens den 27 april diskuterades.