Medlemmar i nätverket

Tillsynsmyndigheter som har anmält kontaktperson till Tillsynsforum

Arbetsmiljöverket (www.av.se)

Barnombudsmannen (www.barnombudsmannen.se)
Boverket (www.boverket.se)Diskrimineringsombudsmannen (DO, www.do.se)
DIGG - Myndigheten för digital förvaltning (www.digg.se)

Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se)
Energimarknadsinspektionen (www.energimarknadsinspektionen.se)
Energimyndigheten (www.energimyndigheten.se

Fastighetsmäklarinspektionen (www.fmi.se)
Finansinspektionen (www.fi.se)
Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM, www.forsvarsmakten.se)

Havs- och vattenmyndigheten (HaV, www.havochvatten.se)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF, www.iaf.se)
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF, www.inspsf.se)
Inspektionen för strategiska produkter (ISP, www.isp.se)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), www.ivo.se
Integritetskyddsmyndigheten (www.imy.se)

Jordbruksverket (www.sjv.se)
Justitiekanslern (JK, www.jk.se)

Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se)
Kemikalieinspektionen (www.kemi.se)
Kommerskollegium (www.kommers.se)
Konkurrensverket (www.konkurrensverket.se)
Konsumentverket (www.konsumentverket.se)
Kronofogden (www.kronofogden.se)

Lantmäteriet (www.lantmateriet.se)
Livsmedelsverket (www.slv.se)
Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se)

Länsstyrelserna (www.lansstyrelsen.se)
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Migrationsverket (www.migrationsverket.se)
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF, www.mfof.se)
Myndigheten för press, radio och tv (http://www.mprt.se)
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB, www.msb.se)
Myndigheten för yrkeshögskolan ( http://www.myh.se)

Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se)

Post- och telestyrelsen (PTS, www.pts.se)

Revisorsnämnden (www.revisorsnamnden.se)
Riksantikvarieämbetet (www.raa.se)
Riksarkivet (www.riksarkivet.se)
Rikspolisstyrelsen (www.polisen.se)

Skogsstyrelsen (www.skogsstyrelsen.se)
Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se)
Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)
Spelinspektionen (www.spelinspektionen.se)
Statens konstråd (www.statenskonstrad.se)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM, www.stralsakerhetsmyndigheten.se)
Svenska Kraftnät (www.svk.se)
Sveriges geologiska undersökning (SGU, www.sgu.se)
Swedac (www.swedac.se)
Säkerhetspolisen (SÄPO, www.sakerhetspolisen.se)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV, www.tlv.se)
Trafikverket (www.trafikverket.se)
Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se)
Tullverket (www.tullverket.se)

Universitetskanslersämbetet (www.uk-ambetet.se)