Nyheter

Den 20 april arrangerade Tillsynsforum en digital konferens. Konferensen var som vanligt välfylld med knappt 130 deltagare från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter runt om i landet.

Temat för konferensen var “Datadrivet arbetssätt för en bättre om mer träffsäker tillsyn”. Dagen bjöd på en mängd intressanta och tankeväckande föreläsningar vilka var och en syftade till att ge deltagarna inspiration och nya kunskaper. Moderator för dagen var Maria Bjaring som med van hand och stort engagemang lotsade deltagarna genom dagen.

Tillsynsforums Youtube-kanal hittar du videoklipp på samtliga presentationer från konferensen.

Sammanfattning och presentationer

Konferensen öppnades av Ingrid Cherfils, direktör för Strategisk utveckling och förvaltning på Transportstyrelsen och tillika ordförande i Tillsynsforums styrgrupp. Ingrid berättade om syftet med Tillsynsforum och med dagen. Ingrid hoppades att dagen skulle bjuda på mycket inspiration och ny kunskap.

Resultatet från frågan "Vilken förväntning har du på dagen, med ett ord?" i Mentimeter.
Resultatet på frågan "Vilken förväntning har du på dagen, med ett ord?" i Mentimeter.

Dagen inleddes med en gruppdiskussion, där deltagarna delade med sig av sina respektive erfarenheter från arbetet under pandemin. Några grupper redovisade sina erfarenheter för storgruppen och det kunde konstateras att pandemin inneburit en hel del utmaningar, men också att man utvecklat nya lösningar. På vissa myndigheter hade arbetet inte ändrats i någon större utsträckning. 

Först ut bland dagens föreläsare var Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som höll ett föredrag om IVO:s resa mot ett datadrivet arbetssätt. Sofia lyfte att mängden data hela tiden expanderar kraftig och att väldigt mycket tillgänglig data inte används för att utveckla och förstärka IVO:s tillsyn. Regeringen vill att myndigheten kommer framåt med arbetet med att använda datan. IVO bedriver därför ett omfattande utvecklingsarbete och anser att rätt användning av datan genom digitalisering är mycket kraftfullt verktyg. Myndigheten har en tydlig inriktning mot mer användning av data på både individ och strukturnivå, men detta är en utvecklingsprocess och man har långt ifrån alla svar idag.  

Därefter höll Sara Almér och Joacim Danielsson, tidigare delegationen för korrekta utbetalningar numera FUT-gruppen på finansdepartementet, ett föredrag om digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Sara inledde med att berätta om delegationens arbete och att dess slutbetänkande (SOU 2019:59) överlämnades till regeringen i december 2019. Sedan fortsatte Joacim att berätta om en av de sex underlagsrapporter (Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, rapport 5) som delegationen producerade. I rapporten framkommer bland annat att korrekta utbetalningar i många fall är ett perspektiv inte beaktas när myndigheter tar fram elektroniska tjänster utan att fokus när det gäller dessa tjänster snarare ligger på användarvänlighet. Joacim framhöll bland annat att det inte finns något motsatsförhållande mellan användarvänlighet och metoder för att konstruera system som säkerställer korrekta utbetalningar. 

Efter presentationen hölls en gruppdiskussion som redovisades via Mentimeter.

Efter lunchen inledde Lisa Annaly, Head of Provider, Care Quality Comission (tillsyn över vård och omsorg, UK), med konferensens internationella inslag. Lisa berättade om CQC:s arbete med strategier för systematisk insamling och användning av data under perioden 2009-2021. Bland annat redogjorde för de stora förändringar som detta arbete genomgått under perioden. Hon berättade också om hur datan används i riskanalyser och jämförelser mellan olika tillsynsobjekt. En bland flera detaljer som nämndes var hur inspektörerna på CQC på ett digitalt överskådligt sätt får tillgång till strukturerad data om de tillsynsobjekt de besöker.

Efter detta höll Jan Gulliksen, professor i människa-datainteraktion vid KTH, en presentation om digitaliseringens transformerande kraft. Han påpekade initialt att det finns två typer av digitalisering: informationsdigitalisering (analog information transformeras till digital information) och samhällelig digitalisering (en förändring som uppkommer genom de möjligheter som den digitala tekniken ger). Jan menade att digitalisering är en ständigt pågående process och att den pågående pandemin har påskyndat utvecklingen dramatiskt. Digitaliseringen kommer bland annat att göra att kunskap åldras snabbare och att organisationers kompetensutveckling kommer att bli allt viktigare.  

Sist ut bland föreläsarna var professor Pontus Johnson från KTH. Pontus berättade om riskerna med digitaliseringen, gav exempel på olika cyberattacker och konstaterade att dessa numera inte bara görs av enskilda hackers utan också bland annat av stater som Ryssland, Kina, Nordkorea och Iran. Han redogjorde vidare för orsakerna till varför cyberattacker kan genomföras och konstaterade att det är mycket svårt att skydda sig mot dessa. Det är viktigt att det finns god kännedom om dessa risker i era organisationer. Pontus gav också förslag på några rekommenderade säkerhetsåtgärder.

Resultatet på frågan "Hur stor är sannolikheten, tror du, att din organisation blir utsatt för ett allvarligt cyberangrepp inom de närmsta fem åren?" i Mintimeter.
Resultatet på frågan "Hur stor är sannolikheten, tror du, att din organisation blir utsatt för ett allvarligt cyberangrepp inom de närmsta fem åren?" i Mintimeter.

Dagen avslutades av Ingrid Cherfils och Maria Bjaring som tillsammans summerade dagen och tackade alla föreläsare och deltagare för en givande dag. I samband med avslutningen gavs deltagarna möjlighet att komma med feedback på konferensen samt uppslag till ämnen för kommande konferenser.

Resultatet på frågan "Vad tar du med dig från dagen, med ett ord?" i Mentimeter.
Resultatet på frågan "Vad tar du med dig från dagen, med ett ord?" i Mentimeter.

Den 23 maj hölls Tillsynsforums vårkonferens på Nalen i Stockholm. Konferensen var som vanligt välfylld med runt 130 deltagare från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter runt om i landet.

Temat för konferensen var “Tillit och kontroll – ändamålsenliga metoder i tillsyn”. Dagen bjöd på en mängd intressanta och tankeväckande föreläsningar vilka var och en syftade till att ge deltagarna nya kunskaper och insikter. Moderator för dagen var Alexandra Pascalidou som med stort engagemang lotsade deltagarna genom dagen.

Youtube kan du hitta videos på samtliga presentationer.

Sammanfattning och presentationer

Konferensen öppnades upp av Ingrid Cherfils, ställföreträdande generaldirektör för Transportstyrelsen och tillika ordförande i Tillsynsforums styrgrupp. Ingrid berättade om syftet med Tillsynsforum och med dagen. Ingrid önskade att dagen skulle bjuda på många givande diskussioner, mycket nätverkande och ett stort erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Först ut fick deltagarna diskutera gruppvis runt ett antal frågeställningar kring Tillsynsforum liksom deras egna behov av nätverk och samarbetspartners. Genomgående synpunkter var att Tillsynsforums konferenser är inspirerande och motiverande och att de ger ny kunskap liksom möjliggör samverkan och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, höll därefter ett anförande om ”faktaresistens” och ”alternativa/falska nyheter”. Emma lyfte vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt eftersom vi varje dag möts av en oerhört stor mängd information med låg eller obefintlig verklighetsanknytning. När en felaktig nyhet väl fått spridning hjälper sällan rättande information. Emma visade många klargörande exempel på detta.

Emma Frans - Faktaresistens (pdf, 4 mb)

Därefter höll Anders Stridh, strateg från Skatteverket, ett föredrag om hur Skatteverket arbetar med bemötande, tillsyn och kontroll. Anders berättade om Skatteverkets resa från ”fruktad skattefogde till uppskattad myndighet”. En viktig nyckelfaktor var att ifrågasätta deras eget sätt att vara och göra, och därefter ställa sig frågan vad de vill uppnå med det de gör. Viktigt var också att lyssna in medborgarnas åsikter, vilket gav ett viktigt bidrag till arbetet. Enligt Anders finns ingen motsättning mellan kontroll och tillit. Det är tvärt om viktigt att förena.

Anders Stridh - Bemötande, tillsyn och kontroll (pdf, 769 kb)

Bo Dahlbom, IT-professor vid Göteborgs universitet, gav därpå ett anförande under rubriken ”Framtidsutmaningar för tillsynen”. Bo beskrev att samhället nu står inför en stor digital revolution som på ett betydande sätt kommer att påverka gemene persons tillvaro och han lyfte en stor mängd exempel på detta. Samhället förändras i snabb takt och hans prognos är att vi inom kort kommer att få uppleva nya möjligheter och utmaningar som den snabba digitala utvecklingen ger oss, både som samhällsmedborgare och i vår tjänsteutövning.

Bo Dahlbom - Framtidens tillsyn (pdf, 3 mb)

Efter detta höll Anna Möller och Helena Olivestam Thorold, processutvecklare på Skolinspektionen, en presentation av Skolinspektionens olika metoder för tillsyn och syftet med dessa. Myndighetens huvudsakliga målgrupper är skolhuvudmän och skolledare, och för uppdraget att tillsyna dessa finns en bred men ändamålsenlig palett av metoder, där var och en används olika beroende på vad som ska tillsynas. För att ytterligare förfina möjligheterna till att bidra till utveckling av svensk skola sjösätter Skolinspektionen nu en ny modell: Regelbunden kvalitetsgranskning – en avvägd tillsynsmetod som kombinerar regelefterlevnad med kvalitetsaspekter.

Anna Möller och Helena Olivestam Torold - Olika tillsynsmetoder (pdf, 677 kb)

Näst ut var riksrevisor Ingvar Mattsson från Riksrevisionen. Deltagarna fick information om Riksrevisionens arbete och framväxten av myndigheten. Riksrevisionen lyder under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Myndigheten har en oberoende ställning med ett grundlagsreglerat mandat och är därigenom säregen i sitt uppdrag. Ingvar Mattson beskrev även hur Riksrevisionens organisation och granskningsverksamhet ser ut.

Ingvar Mattsons - Riksrevisionen (pdf, 428 kb)

Dagen avslutades av Ingrid Cherfils och Alexandra Pascalidou som tillsammans summerade dagen och tackade alla föreläsare och deltagare för en givande dag.

Den 23 maj hölls Tillsynsforums vårkonferens på Nalen i Stockholm. Konferensen var som vanligt välfylld med runt 130 deltagare från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter runt om i landet.

Konferensens agenda och sammanfattning hittar du via länkarna nedan:

Regeringen presenterade den 18 maj, en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategins fem delmål:

  • Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
  • Digital trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
  • Digital innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
  • Digital ledning - I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.
  • Digital infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

Digitaliseringsstrategin är publicerad på regeringens webbplats.