Nyheter

Nyheter

Nu kan du anmäla dig till höstens konferens med tema Tillsyn – till nytta för vem?

Härefter ser du exempel på rubriker och det blir som vanlig rikliga tillfällen att diskutera och utbyta erfarenheter.

 • Vad menas med Tillsyn?
 • Resultat av miljötillsynsutredningen
 • Medias syn på myndigheternas tillsynsuppgift
 • Utveckling av den tillitsbaserad styrning
 • Hur se tillsynsobjekt på tillsynseffekt?

Moderator för dagen är Maria Bjaring.

Program och anmälningslänk.

Investeringen förutom tid är 3 500 kronor inklusive moms.

Välkommen!

Den 18 maj hölls Tillsynsforums årliga vårkonferens på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt konferens med drygt 130 deltagare från ett flertal olika tillsynsmyndigheter i landet. Temat för dagen var ”Digitaliseringens möjligheter”. Återkommande ledord var förändring, utveckling och möjligheter, på alla nivåer. Och utvecklingen går snabbt.

Dagen bjöd på en spännande blandning av föreläsningar med bland andra professor och ordförande i Digitaliseringskommissionen Jan Gulliksen och Darja Isaksson, Digitaliseringsstrateg och ledamot i regeringens Innovationsråd. Moderator var Maria Bjaring.

Konferensen inleddes med Monica Axelsson, ordförande för Tillsynsforums styrgrupp som hälsade alla varmt välkomna och beskrev syftet med dagens program. Alla deltagare uppmanades att aktivt delta i diskussioner och även svara på frågor via mobilen.

Jan Gulliksen, professor vid KTH och ordförande för Digitaliseringskommissionen ”Digitaliseringens transformerande kraft”.

Jan pratade om den digitala arbetsmiljön. Vi arbetar i många olika system som inte har designats utifrån människan. Vad är digitalisering och vad betyder det? Dels handlar det om ”Informationsdigitalisering” (fysiska papper som blir tillgängliga digitalt), dels ”Samhällelig digitalisering”. Ny teknik innebär nya affärsmodeller. Delnings- eller nyttjandeekonomin, minst 50 % av alla jobb kommer att försvinna p.g.a. digitaliseringen under de närmaste 20 åren. Kompetensutveckling blir väldigt viktig. Jan uppmanade oss alla att satsa på kompetensutveckling. Avslutningsvis lyfte han fram möjligheterna med digitaliseringen och att ”hoppa på tåget”, göra de investeringar som behövs.

Hans-Eric Holmqvist, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.seHans-Eric Holmqvist, utredare i den pågående utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning”.

Hans-Eric talade om utredningen (slutbetänkande i december 2017), den tekniska utvecklingen, E-förvaltning från centralstyrning till ideell verksamhet, framgångar och misslyckanden där slutsatsen var ”Visst ska vi lära av andra. Men först lära av våra egna misstag.”. Vi lever i en föränderlig värld där allt genererar data. Vem äger och har tillgång till informationen? Han pratade även om förmåga och förväntningar, att vi går mot en digital förvaltning där all kommunikation måste kunna ske digitalt. Hans-Eric menade att det krävs ett samlat myndighetsansvar, från ett tydligt uppdrag till myndigheterna, samverkan inom offentlig sektor, informationssäkerhet och integritet till uppföljning och rapportering.

Claudia Olsson, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.seClaudia Olsson, vd Exponential AB, Associate Faculty Singularity University samt European David Rockefeller Fellow at the Trilateral Commission) ”Sverige 2030 – Utmaningar och möjligheter”.

Claudia pratade om den snabba tekniska utvecklingen och berättade om spännande innovationer inom områden som hälsa och sjukvård, miljö, energi, livsmedel och läkemedel. Hon beskrev vilka möjligheter den nya tekniken för med sig och gav sin bild av Sverige 2030 som innebär både utmaningar och möjligheter. Hon pratade även om arbetsmarknaden 2030 och om robotiseringen. Hubo (robotar) utvecklas till att bli allt mer mänskliga. Hon menade att den nya tekniken måste ses som en möjlighet och inte som ett hot. Vi behöver lära oss och förstå den nya tekniken för att kunna möta våra behov. Och vi måste ta individuellt ansvar för vårt lärande för att hålla oss själva relevanta.

Eric Thorén, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.se

Eric Thorén, chef för Kommunikationsplanering på Skatteverket ”Skatteverkets digitala resa”.

Eric berättade om Skatteverkets digitala resa, hur deras historia har sett ut, misstag och lärdomar samt hur de tänker framåt. Fokus har tidigare varit på att göra det bra för Skatteverket medan det nu handlar mer om att göra det bra för oss användare.

Brit Stakston, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.seBrit Stakston, digital strateg, författare och rådgivare ”De uppkopplade medieborgarna – vad förväntar de sig av myndigheter idag?”.

Brit talade om den tekniska utvecklingen från bondesamhälle till industrisamhälle. Hon pratade om ”Medieborgare”, aktiva producenter av media tack vare ny teknik. Vi behöver förstå våra medborgares medievanor för att kunna möta deras behov. ”Digitala nyckeln” är allt vad vi gör idag – imorgon görs det på ett annat sätt vilket ska inte uppfattas som stressande utan möjliggörare. Brit gav exempel på olika rörelser där det skett förändringsarbete hos medieborgare, t.ex. Ung Cancer och Vi gör vad vi kan. Vad händer när medieborgare använder sig av ny teknik? I händelse av kris är det viktigt att ta sig tid att analysera innan man agerar. Brit menade att man måste våga vara långsam men förklara varför man måste vara långsam.

Darja Isaksson, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.se

Darja Isaksson, enreprenör, digitaliseringsstrateg och ledamot i Innovationsrådet ”Digitalisera demokratiskt”.

Darja pratade om hur samhället kommer att se ut 2050 och resan dit där hon utgick ifrån sin egen uppväxt. Hon talade om integritet som formas i en kulturell kontext och om tillit. Digitaliseringen har ändrat konsumenternas förväntningar och beteende. Vi har börjat kunna få vad vi vill, när vi vill och i vilken kontext. Några frågor man kan ställa sig är hur förutsättningar skapas för medborgarna att ta tillvara medborgerliga tjänster hur de vill och när de vill? Hur tillhandahålls tjänster till medborgarna? Och vem tar ansvar för att det blir socialt hållbart? Den tekniska utvecklingen inom Hälso- & sjukvården, vad betyder det? Det finns skillnader mellan kunskaper och att ta tillvara den nya digitala tekniken hos människor, myndigheter och nationer. Hon menade att det behövs ett s k ”mindsetskifte”. Hur ökar vi tempot av innovation och lärande? 50 % av alla yrken kommer att försvinna. Avslutande diskussion kring varför det går så långsamt i Sverige.

Maria Bjaring och Monica Axelsson sammanfattade konferensen och avslutade med att tacka alla deltagare och talare för det stora engagemanget samt önskade alla varmt välkomna till den årliga höstkonferensen.

Film och foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.se

Regeringen presenterade den 18 maj, en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategins fem delmål:

 • Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
 • Digital trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
 • Digital innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
 • Digital ledning - I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.
 • Digital infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

Digitaliseringsstrategin är publicerad på regeringens webbplats.

Nu kan du anmäla dig till vårens konferens.

Det blir en innehållsrik och spännande dag på temat Digitaliseringens möjligheter. Sverige ska åter bli bäst i klassen.

Innehållet kommer att spegla var vi står idag och hur resan framöver kommer att se ut. Det blir också rikliga tillfällen att diskutera och utbyta erfarenheter. Under dagen kommer också ett antal frågor att ställas för att se vad vi tycker och tror om digitaliseringens möjligheter i vårt dagliga myndighetsutövande. Vad sägs om rubriker som

 • Digitaliseringens transformerande kraft
 • Sverige 2030 – Utmaningar och möjligheter
 • Skatteverkets digitaliseringsresa
 • De uppkopplade medieborgarna – vad förväntar de sig av myndigheterna idag?
 • Digitalisera demokratiskt

Moderator för dagen är Maria Bjaring.

Program och anmälningslänk.

Investeringen förutom tid är 3 500 kronor inklusive moms.

Välkommen till en spännande dag i digitaliseringens tecken.

Under höstterminen 2017 ger Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet kursen Tillsyn i teori och praktik. 
Kursen, som kan ge 7,5 högskolepoäng, genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som den utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Kursansvarig: Vicki Johansson
Plats: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 19
Pris: Kontakta Oskar Svärd för ytterligare upplysningar
Kursupplägg: Sex heldagar fördelat på tre moduler, på halvfart. Kursen startar i september 2017 och pågår till och med december.

Läs mer om kursens innehåll på Förvaltningshögskolans webbplats

Intresseanmälan
Intresseanmälan görs senast den 31 maj 2017. Vi behandlar ansökningar i den ordning de kommer in.

Anmälan ska innehålla:

Beställare (organisation): ………………………………………........................

Kontaktperson: ………………………………………………………

Deltagare: ………………………………………………………

E-post deltagare: ………………………………………………………

Tel. direkt/ mobil: ………………………………………………………

Tel. nr. vx: ………………………………………………………

och sändas via e-post till: oskar.svard@spa.gu.se

Titta gärna in på vår webbplats (www.spa.gu.se) där information ges om våra pågående uppdragsutbildningar. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon.

Varmt välkommen!

Kursansvarig
Vicki Johansson, docent
vicki.johansson@spa.gu.se
031-786 1596

Ansvarig för uppdragsutbildningar
Oskar Svärd, fil dr
oskar.svard@spa.gu.se
0706-6184485, 031-786 4485