Myndighetsanalyser

Myndighetsanalyser genomförda av Riksrevisionen och Statskontoret från 2013 och framåt. Analyserna gäller enbart tillsynsmyndigheterna.

Arbetsmiljöverket
Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket ( Statskontoret 2014)

Boverket
Bostäder för äldre i avfolkningsorter (Riksrevisionen 2014)

Datainspektionen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (Riksrevisionen 2014)

Diskrimeringsombudsmannen

Kränkt eller diskriminerad i skolan - är det någon skillnad (Riksrevisionen 2013)

Energimarknadsinspektionen

Staten på elmarknaden - insatser för en fungerande elöverföring (Riksrevisionen 2013)

Havs- och vattenmyndigheten

Sverige i Arktiska rådet - effektivt utbyte av medlemskapet (Riksrevisionen 2013) 

Inspektionen för socialförsäkringen

Det allmänna pensionssystemet - en granskning av granskningen (Riksrevisionen 2014)

Kammarkollegiet

Staten på telekommarknaden (Riksrevisionen 2013)

Kommerskollegium

Myndighetsanalys av Kommerskollegium (Statskontoret 2013)

Konkurrensverket

Primärvårdens styrning - efter behov eller efterfrågan (Riksrevisionen 2014)

Länsstyrelsen (samtliga)

Nyanländ i Sverige - effektiva insatser för ett snabbt mottagande (Riksrevisionen 2014)

Livsmedelskontrollen - tar staten sitt ansvar (Riksrevisionen 2014)

Att ta tillvara och utveckla nyanländas kompetens - rätt insats i rätt tid (Riksrevisionen 2014)

Staten och det civila samhället i integrationsarbetet (Riksrevisionen 2014)

Livsmedelsverket

Livsmedelskontrollen - tar staten sitt ansvar (Riksrevisionen 2014)

Myndigheten för yrkeshögskolan

Att ta tillvara och utveckla nyanländas kompetens - rätt insats i rätt tid (Riksrevisionen 2014)

Migrationsverket

Nyanländ i Sverige - effektiva insatser för ett snabbt mottagande (Riksrevisionen 2014)

Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens - rätt insats i rätt tid (Riksrevisionen 2014)

Staten och det civila samhället i integrationsarbetet (Riksrevisionen 2014)

Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (Riksrevisionen 2014)

PTS

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (Riksrevisionen 2014)

Socialstyrelsen

Primärvårdens styrning - efter behov eller efterfrågan (Riksrevisionen 2014)

Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården - frivilligt att delta men svårt att tacka nej (Riksrevisionen 2014)

Stödet till anhöriga omsorgsgivare (Riksrevisionen 2014)

SGU

Myndighetsanalys av Sveriges geologiska undersökning (Statskontoret 2013)

Universitetskanslersämbetet

Statens dimensionering av lärarutbildningen - utbildas rätt antal lärare (Riksrevisionen 2014)