Author Archives: Transportstyrelsen

Program för Tillsynsforums konferens

Tema: Ledning av tillsynsverksamhet – framtida utmaningar i en föränderlig värld

Tid: Onsdagen den 22 maj 2019

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm
Moderator: Maria Bjaring

Till anmälan

08.30–09.15                       Registrering och kaffe

09.15–09.20                       Ingrid Cherfils, ordförande för Tillsynsforums styrgrupp

09.20–10.00                       Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket

”Vilka framtida ledningsutmaningar har myndigheterna?”

10.00–10.40                       Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen

”Förändringsarbete då, nu och framåt”

10.40–10.50                        Bensträckare

10.50–11.30                        Karin Åström Iko, riksarkivarie

”Att säkra samhällets informationsförsörjning i en föränderlig tid”

11.30-12.00                        Paneldiskussion och frågor

12.00 -13.00                        Lunch

13.00–13.55                        Eva Hamilton, tidigare vd för SVT

”Att leda förändring i en offentlig verksamhet som alla har åsikter om”

Frågor och bordsdiskussion

13.55 -14.00                       Bensträckare

14.00–14.40                       Linda Zetterman och Lars Thornberg, utredare Skolinspektionen

Hur kan Skolinspektionen verka för att nå högre kvalitet i skolan”

14.40–15.00                       Eftermiddagskaffe

15.00 -15.45                       Ulrik von Essen, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen  

”Rättsliga aspekter på tillsyn?”

15.45–16.00                        Maria Bjaring och Ingrid Cherfils, sammanfattning och avslutning

16.00–17.00                        Mingel med tilltugg

OBS!
Mentimeter kommer att användas, så ta med mobilen!

Under vårterminen 2019 ges kursen Tillsyn i teori och praktik som kan ge 7,5 högskolepoäng. Kursen ges av Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Kursen genomförs på halvfart och är anpassad för att deltagarna bor i olika delar av landet. Innehållet i kursen baseras på såväl vår egen forskning som internationell sådan, samtidigt som det utgår från kursdeltagarnas aktuella problemställningar inom tillsyn. Utvärderingar av kursen visar mycket goda resultat, och den har därigenom fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna.

Mer information om kursen på Förvaltningshögskolans webbplats

Intresseanmälan

Intresseanmälan göras senast den 11 januari 2019. Du använder blanketten nedan.

Intresseanmälan till kursen Tillsyn i teori och praktik VT 2019

Blanketten skickar du via e-post till oskar.svard@spa.gu.se.

Den 23 maj hölls Tillsynsforums vårkonferens på Nalen i Stockholm. Konferensen var som vanligt välfylld med runt 130 deltagare från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter runt om i landet.

Temat för konferensen var “Tillit och kontroll – ändamålsenliga metoder i tillsyn”. Dagen bjöd på en mängd intressanta och tankeväckande föreläsningar vilka var och en syftade till att ge deltagarna nya kunskaper och insikter. Moderator för dagen var Alexandra Pascalidou som med stort engagemang lotsade deltagarna genom dagen.

Youtube kan du hitta videos på samtliga presentationer.

Sammanfattning och presentationer

Konferensen öppnades upp av Ingrid Cherfils, ställföreträdande generaldirektör för Transportstyrelsen och tillika ordförande i Tillsynsforums styrgrupp. Ingrid berättade om syftet med Tillsynsforum och med dagen. Ingrid önskade att dagen skulle bjuda på många givande diskussioner, mycket nätverkande och ett stort erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Först ut fick deltagarna diskutera gruppvis runt ett antal frågeställningar kring Tillsynsforum liksom deras egna behov av nätverk och samarbetspartners. Genomgående synpunkter var att Tillsynsforums konferenser är inspirerande och motiverande och att de ger ny kunskap liksom möjliggör samverkan och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, höll därefter ett anförande om ”faktaresistens” och ”alternativa/falska nyheter”. Emma lyfte vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt eftersom vi varje dag möts av en oerhört stor mängd information med låg eller obefintlig verklighetsanknytning. När en felaktig nyhet väl fått spridning hjälper sällan rättande information. Emma visade många klargörande exempel på detta.

Emma Frans - Faktaresistens (pdf, 4 mb)

Därefter höll Anders Stridh, strateg från Skatteverket, ett föredrag om hur Skatteverket arbetar med bemötande, tillsyn och kontroll. Anders berättade om Skatteverkets resa från ”fruktad skattefogde till uppskattad myndighet”. En viktig nyckelfaktor var att ifrågasätta deras eget sätt att vara och göra, och därefter ställa sig frågan vad de vill uppnå med det de gör. Viktigt var också att lyssna in medborgarnas åsikter, vilket gav ett viktigt bidrag till arbetet. Enligt Anders finns ingen motsättning mellan kontroll och tillit. Det är tvärt om viktigt att förena.

Anders Stridh - Bemötande, tillsyn och kontroll (pdf, 769 kb)

Bo Dahlbom, IT-professor vid Göteborgs universitet, gav därpå ett anförande under rubriken ”Framtidsutmaningar för tillsynen”. Bo beskrev att samhället nu står inför en stor digital revolution som på ett betydande sätt kommer att påverka gemene persons tillvaro och han lyfte en stor mängd exempel på detta. Samhället förändras i snabb takt och hans prognos är att vi inom kort kommer att få uppleva nya möjligheter och utmaningar som den snabba digitala utvecklingen ger oss, både som samhällsmedborgare och i vår tjänsteutövning.

Bo Dahlbom - Framtidens tillsyn (pdf, 3 mb)

Efter detta höll Anna Möller och Helena Olivestam Thorold, processutvecklare på Skolinspektionen, en presentation av Skolinspektionens olika metoder för tillsyn och syftet med dessa. Myndighetens huvudsakliga målgrupper är skolhuvudmän och skolledare, och för uppdraget att tillsyna dessa finns en bred men ändamålsenlig palett av metoder, där var och en används olika beroende på vad som ska tillsynas. För att ytterligare förfina möjligheterna till att bidra till utveckling av svensk skola sjösätter Skolinspektionen nu en ny modell: Regelbunden kvalitetsgranskning – en avvägd tillsynsmetod som kombinerar regelefterlevnad med kvalitetsaspekter.

Anna Möller och Helena Olivestam Torold - Olika tillsynsmetoder (pdf, 677 kb)

Näst ut var riksrevisor Ingvar Mattsson från Riksrevisionen. Deltagarna fick information om Riksrevisionens arbete och framväxten av myndigheten. Riksrevisionen lyder under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Myndigheten har en oberoende ställning med ett grundlagsreglerat mandat och är därigenom säregen i sitt uppdrag. Ingvar Mattson beskrev även hur Riksrevisionens organisation och granskningsverksamhet ser ut.

Ingvar Mattsons - Riksrevisionen (pdf, 428 kb)

Dagen avslutades av Ingrid Cherfils och Alexandra Pascalidou som tillsammans summerade dagen och tackade alla föreläsare och deltagare för en givande dag.

Den 23 maj hölls Tillsynsforums vårkonferens på Nalen i Stockholm. Konferensen var som vanligt välfylld med runt 130 deltagare från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter runt om i landet.

Konferensens agenda och sammanfattning hittar du via länkarna nedan:

Valet av tema grundar sig bland annat på att Tillsynsforum på sina konferenser inte de senaste fem   åren i alla fall diskuterat själva begreppet tillsyn. Att fokusera på begreppet är intressant då det kan innebära olika för olika myndigheter. Dagens talare gav oss alla nya insikter som vi kunde ta med oss härifrån. En intressant dag med inspirerande talare och livliga gruppdiskussioner. Några korta nedslag från dagen.

Intressant att notera var svaren på frågan om hade definierat tillsyn inom den egna myndigheten. Det var ungefär jämt mellan ja och nej. Vi fick också höra att Sveriges största tillgång är en god förvaltningskultur. Att det är viktigt med tydlighet, en bra verktygslåda och att följa upp. En definition på tillsyn är: syftar till att åstadkomma regelefterlevnad – kan innehålla främjande och kontrollerande åtgärder – riktas mot den som är skyldig att följa en regel eller ett beslut som omfattas av tillsynen.

Det finns ett stort förtroende från myndigheters chefer till regeringen. Framöver behöver stödet för val av styrningsdokument utvecklas – mindre detaljstyrning.

Intressant med nya begrepp som social impact funds.

Man måste utvecklas allsidigt för att alls kunna utvecklas långt är ett känt citat som framfördes.

Myndigheter och medier har gemensamma intressen som kan uttryckas enligt följande: professionalism i yrkesutövningen, oförvitlighet i ämbetet, att saklig och relevant information når medborgarna, att samhällets olika institutioner förtjänar tillit och förtroende, en demokrati som förmår vitalisera och inte stagnerar.

När det gäller styrning framförde en av talarna att det vore bra att slå ihop många myndigheter direkt under regeringskansliet.

Ytterligare ett intressant inslag var att ta del av två erfarenheter av att vara föremål för tillsyn och hur man upplevde detta. Ett medskick var att värdeskapande tillsyn skapas via dialog och transparens.

Konferensen leddes åter av moderator Maria Bjaring som genom sitt engagemang och konstruktiva frågor tillsammans med föredragshållarna bidrog till en lyckad dag.

Ta del av presentationerna i såväl rörlig bild som ppt-presentationerna.

Nästa konferens äger rum den 23 maj 2018.

Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet – Kerstin Cederlöf, särskild utredare Miljötillsynsutredningen och biträdande generaldirektör Naturvårdsverket

Hur ser media på myndigheternas tillsynsuppgift? Vilken är mediernas roll – Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet

Styrning av myndigheterna – Patrik Hall, professor Malmö högskola

Tillsynsobjekt - Peter Orre

Utveckling av tillitsbaserad styrning – Lina Nyberg, utredare Statskontoret

Tillsynad i den tillsynades perspektiv – Mikael Agnegård, flygsäkerhetskoordinator, Swedavia, Bromma flygplats – Peter Orre, QM & Head of quality assurance, Envirotainer

Film

Patrik Hall på Tillsynsforum 2017

Tove Lifvendahl på Tillsynsforum 2017

Utdrag från Kerstin Cederlöf på Tillsynsforum 2017

Lina Nyberg på Tillsynsforum 2017

Peter Orre på Tillsynsforum 2017

Mikael Agnegård på Tillsynsforum 2017