Author Archives: Thomas Carter

Regeringen presenterade den 18 maj, en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategins fem delmål:

 • Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
 • Digital trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
 • Digital innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
 • Digital ledning - I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.
 • Digital infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

Digitaliseringsstrategin är publicerad på regeringens webbplats.

Flera aspekter om tillsynskompetens- och kompetensförsörjningen togs upp under gruppdiskussionerna. Samtalen rörde vad är tillsynskompetens, hur tillsynsmyndigheterna behöver rusta sig för att klara sina tillsynsuppdrag inför framtiden, samt vilken roll högskolor och universiteten respektive Tillsynsforum bör ha inom detta område. Några slutsatser om tillsynskompetens och kompetensförsörjning som grupperna lämnade är:

 •  ”Myndigheterna har många gemensamma behov när det gäller kompetensförsörjning.”
 • ”Det krävs ett engagemang för dessa frågor från myndigheternas ledningar.”
 • ”Tillsynskompetens handlar om en blandning av teori och praktik. Vi behöver samverka mera. Myndigheterna har mycket att ge varandra. Vi måste få ihop en volym om vi ska utforma en effektiv gemensam tillsynsutbildning. ”
 • ”Det är viktigt att vi dra lärdomar av varandra, och att vi breddar kompetens begreppet. Kompetens är inte bara sakkunskap och kurser. Utan mycket rör ”handlande” - att lära genom att göra, bemötande och kommunikation.”
 • ” Erfarenhetsutbytet är viktigt, och att vi förmedlar kunskaper som vi får.”
 • ”Det är viktigt att vi har olika kompetenser inom tillsynsarbetet, dvs. att vi har olika yrkes- och akademisk bakgrund. Kommunikationen är också viktigt, samt att lärande sker kontinuerligt och att vi har ett organisatoriskt lärande.”
 • ”Som inspektör har man MAKT, vilket är viktigt att vara medvetet kompetent om.”

Vill du läsa mer om gruppdiskussionerna så kan du läsa sammanställningen - Tillsynsforum_Gruppdiskussioner_150520