Konferenser

Information från genomförda konferenser

Den 18 maj hölls Tillsynsforums årliga vårkonferens på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt konferens med drygt 130 deltagare från ett flertal olika tillsynsmyndigheter i landet. Temat för dagen var ”Digitaliseringens möjligheter”. Återkommande ledord var förändring, utveckling och möjligheter, på alla nivåer. Och utvecklingen går snabbt.

Dagen bjöd på en spännande blandning av föreläsningar med bland andra professor och ordförande i Digitaliseringskommissionen Jan Gulliksen och Darja Isaksson, Digitaliseringsstrateg och ledamot i regeringens Innovationsråd. Moderator var Maria Bjaring.

Konferensen inleddes med Monica Axelsson, ordförande för Tillsynsforums styrgrupp som hälsade alla varmt välkomna och beskrev syftet med dagens program. Alla deltagare uppmanades att aktivt delta i diskussioner och även svara på frågor via mobilen.

Jan Gulliksen, professor vid KTH och ordförande för Digitaliseringskommissionen ”Digitaliseringens transformerande kraft”.

Jan pratade om den digitala arbetsmiljön. Vi arbetar i många olika system som inte har designats utifrån människan. Vad är digitalisering och vad betyder det? Dels handlar det om ”Informationsdigitalisering” (fysiska papper som blir tillgängliga digitalt), dels ”Samhällelig digitalisering”. Ny teknik innebär nya affärsmodeller. Delnings- eller nyttjandeekonomin, minst 50 % av alla jobb kommer att försvinna p.g.a. digitaliseringen under de närmaste 20 åren. Kompetensutveckling blir väldigt viktig. Jan uppmanade oss alla att satsa på kompetensutveckling. Avslutningsvis lyfte han fram möjligheterna med digitaliseringen och att ”hoppa på tåget”, göra de investeringar som behövs.

Hans-Eric Holmqvist,  Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.seHans-Eric Holmqvist, utredare i den pågående utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning”.

Hans-Eric talade om utredningen (slutbetänkande i december 2017), den tekniska utvecklingen, E-förvaltning från centralstyrning till ideell verksamhet, framgångar och misslyckanden där slutsatsen var ”Visst ska vi lära av andra. Men först lära av våra egna misstag.”. Vi lever i en föränderlig värld där allt genererar data. Vem äger och har tillgång till informationen? Han pratade även om förmåga och förväntningar, att vi går mot en digital förvaltning där all kommunikation måste kunna ske digitalt. Hans-Eric menade att det krävs ett samlat myndighetsansvar, från ett tydligt uppdrag till myndigheterna, samverkan inom offentlig sektor, informationssäkerhet och integritet till uppföljning och rapportering.

Claudia Olsson, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.seClaudia Olsson, vd Exponential AB, Associate Faculty Singularity University samt European David Rockefeller Fellow at the Trilateral Commission) ”Sverige 2030 – Utmaningar och möjligheter”.

Claudia pratade om den snabba tekniska utvecklingen och berättade om spännande innovationer inom områden som hälsa och sjukvård, miljö, energi, livsmedel och läkemedel. Hon beskrev vilka möjligheter den nya tekniken för med sig och gav sin bild av Sverige 2030 som innebär både utmaningar och möjligheter. Hon pratade även om arbetsmarknaden 2030 och om robotiseringen. Hubo (robotar) utvecklas till att bli allt mer mänskliga. Hon menade att den nya tekniken måste ses som en möjlighet och inte som ett hot. Vi behöver lära oss och förstå den nya tekniken för att kunna möta våra behov. Och vi måste ta individuellt ansvar för vårt lärande för att hålla oss själva relevanta.

Eric Thorén, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.se

Eric Thorén, chef för Kommunikationsplanering på Skatteverket ”Skatteverkets digitala resa”.

Eric berättade om Skatteverkets digitala resa, hur deras historia har sett ut, misstag och lärdomar samt hur de tänker framåt. Fokus har tidigare varit på att göra det bra för Skatteverket medan det nu handlar mer om att göra det bra för oss användare.

Brit Stakston, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.seBrit Stakston, digital strateg, författare och rådgivare ”De uppkopplade medieborgarna – vad förväntar de sig av myndigheter idag?”.

Brit talade om den tekniska utvecklingen från bondesamhälle till industrisamhälle. Hon pratade om ”Medieborgare”, aktiva producenter av media tack vare ny teknik. Vi behöver förstå våra medborgares medievanor för att kunna möta deras behov. ”Digitala nyckeln” är allt vad vi gör idag – imorgon görs det på ett annat sätt vilket ska inte uppfattas som stressande utan möjliggörare. Brit gav exempel på olika rörelser där det skett förändringsarbete hos medieborgare, t.ex. Ung Cancer och Vi gör vad vi kan. Vad händer när medieborgare använder sig av ny teknik? I händelse av kris är det viktigt att ta sig tid att analysera innan man agerar. Brit menade att man måste våga vara långsam men förklara varför man måste vara långsam.

Darja Isaksson, Foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.se

Darja Isaksson, enreprenör, digitaliseringsstrateg och ledamot i Innovationsrådet ”Digitalisera demokratiskt”.

Darja pratade om hur samhället kommer att se ut 2050 och resan dit där hon utgick ifrån sin egen uppväxt. Hon talade om integritet som formas i en kulturell kontext och om tillit. Digitaliseringen har ändrat konsumenternas förväntningar och beteende. Vi har börjat kunna få vad vi vill, när vi vill och i vilken kontext. Några frågor man kan ställa sig är hur förutsättningar skapas för medborgarna att ta tillvara medborgerliga tjänster hur de vill och när de vill? Hur tillhandahålls tjänster till medborgarna? Och vem tar ansvar för att det blir socialt hållbart? Den tekniska utvecklingen inom Hälso- & sjukvården, vad betyder det? Det finns skillnader mellan kunskaper och att ta tillvara den nya digitala tekniken hos människor, myndigheter och nationer. Hon menade att det behövs ett s k ”mindsetskifte”. Hur ökar vi tempot av innovation och lärande? 50 % av alla yrken kommer att försvinna. Avslutande diskussion kring varför det går så långsamt i Sverige.

Maria Bjaring och Monica Axelsson sammanfattade konferensen och avslutade med att tacka alla deltagare och talare för det stora engagemanget samt önskade alla varmt välkomna till den årliga höstkonferensen.

Film och foto: Gustav Littorin, www.gustavlittorin.se

Den 16 november hölls Tillsynsforums årliga höstkonferens på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt konferens med drygt 140 deltagare från ett flertal olika tillsynsmyndigheter i landet. Temat för dagen var ”Hur utvecklar vi tillsynen – tillit i fokus.”

Dagen bjöd på en spännande blandning av föreläsningar som inleddes med ordförande i tillitsdelegationen Laura Hartman, civilminister Ardalan Shekarabi och generaldirektör på IVO Gunilla Hult Backlund. I slutet av dagen kunde deltagarna lyssna till David Eberhard, Psykiater & författare och Olof Röhlander, mental tränare och certifierad coach. Moderator var även denna gång Maria Bjaring.

Konferensen inleddes med Monica Axelsson, ordförande för Tillsynsforums styrgrupp, som hälsade alla varmt välkomna och beskrev syftet med dagens program. Alla deltagare uppmanades att aktivt delta i diskussioner och även svara på frågor via mobilerna.

Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande talade om ”Utvecklad styrning av offentlig sektor – med tillit som grund”.

Laura presenterade tillitsdelegationen och uppdraget som både består av att analysera och ta fram förslag samt främja utveckling. Hon lyfte en rad intressanta frågor kring hur styrningen av myndigheter behöver förändras. Vad behöver tas bort, läggas till, bevaras och förändras? Hon poängterade tillsynsmyndigheternas betydelse för att uppnå regeringens intentioner.


Tillitsdelegationen Laura Hartman, Tillsynsforum 2016-11-16 (pdf)

Ardalan Shekarabi, statsråd och civilminister ”En effektiv svensk förvaltning”.

Civilministern klargjorde bland annat vad tillitsreformen innebär för tillsynsmyndigheterna. Han underströk nyttan för medborgare och företag liksom den viktiga balansen mellan tillit och kontroll.


Ardalan Shekarabi, Tillsynsforum 2016-11-16 (pdf)

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör IVO ”En mer samordnad och lärande tillsyn – tillsynsmyndigheternas roll i regeringens tillitsreform”

Gunilla utgick från förändringsarbetet i den egna verksamheten mot en tillsyn som mer bidrar till lärande och verksamhetsutveckling. Hon betonade också vikten av samverkan mellan myndigheter med överlappande tillsynsuppdrag.

David Eberhard, Psykiater & författare ”Att genomföra förändringar I trygghetsnarkomanernas land”

David pratade om olika förhållningssätt till förändring på ett både tänkvärt och humoristiskt sätt. Han menar att överdriven försiktighet leder till handlingsförlamning och uppmanade oss både att vara modiga och försiktiga men till en viss gräns.


Så förändrar du organisationer David Eberhard, Tillsynsforum 2016-11-16 (pdf)

Olof Röhlander, mental tränare och certifierad coach ”Konsten att njutarbeta”.

Olof avslutade dagen med ett energigivande pass om konsten att njuta av livet även om vi jobbar hårt och känner att vi fastnat i ekorrhjulet. Avslutningsvis poängterade han vikten av reflektion, vänskap och frihet.

Den 18 maj hölls Tillsynsforums årliga vårkonferens på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt konferens med drygt 130 deltagare från ett flertal olika tillsynsmyndigheter i landet. Temat för dagen var ”Vad gör tillsynsmyndigheter för att nå sina mål – goda exempel”. Ett återkommande ledord i anförandena var begreppet ”mod”, det vill säga mod att samverka, tänka nytt och att våga gå utanför de givna ramarna.

Dagen bjöd på en spännande blandning av föreläsningar med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och professor Mats Alvesson från Lunds universitet. Även Frida Boisen, sociala medier-strateg och krönikör deltog i programmet. Moderator var Maria Bjaring.

Konferensen inleddes med Klas Öberg, ordförande för Tillsynsforums styrgrupp, som hälsade alla varmt välkomna, beskrev dagens innehåll och kort informerade om Tillsynsforums arbete. Klas önskemål var att alla deltagare skulle delta aktivt för att få mesta möjliga utbyte under dagen. En önskan som uppfylldes väl genom de engagerade gruppdiskussionerna som följde efter varje anförande.

Ardalan Shekarabi, civilminister, talade om regeringens övergripande mål med myndigheternas tillsynsarbete. Shekarabi betonade vikten av en god tillsyn där bland annat samverkan och tillit, både inom och mellan myndigheterna samt mellan myndigheterna och civilsamhället, bör ha en mer central roll. Shekarabi berättade även om regeringens tillitsreformer som bland annat omfattar såväl lärandet som effekterna av tillsynen.

Presentation Ardalan Shekarabi

Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet, lyfte bland annat behovet av mod hos tillsynsmyndigheterna. Att de bör tänka mer ”utanför boxen” och ägna mer kraft till att göra kvalificerade bedömningar och insatser som leder till reella effekter, till förmån för ”bocka av-aktiviteter”.

Presentation Mats Alvesson

Frida Boisen, digital chef för Bonniers Tidskrifter, sociala medier-strateg på Dagens Industri och krönikör på Expressen, höll ett engagerat anförande om hur myndigheterna kan använda sociala medier för att nå ut bättre med sin verksamhet och sina resultat. Frida Boisen betonade att alla är egna publicister idag och delade med sig av egna personliga erfarenheter, liksom visade exempel på hur andra aktörer har arbetat med sociala medier för att nå sina mål.

Varkonferens_2016_Frida_Boisen-del1
Varkonferens_2016_Frida_Boisen-del2

Ola Billger, kommunikationschef på Konkurrensverket, berättade om Konkurrensverkets tankar kring kommunikation och hur deras operativa arbete kring kommunikationen ser ut, bland annat att våga både tänka och prova nytt.

Varkonferens_2016_KKV_small

Lars Boström och Joacim Malmström från Konsumentverket berättade om sina reflektioner från att besökt Storbritannien och studerat hur landets stora myndighetsportal (gov.uk) kom till och hur de själva inspirerats av deras arbetsmetoder.

Konsumentverket_presentation_Tillsynsforum_160518_del1
Konsumentverket_presentation_Tillsynsforum_160518_del2

Den 19 november hölls Tillsynsforums höstkonferens 2015 på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt tillställning som denna gång hade temat "Effektivitet i tillsynen - samhällsnytta".

Som vanligt bjöds det på föredrag både från det akademiska perspektivet och myndigheternas egna erfarenheter i ämnet. Moderator för dagen var Åsa Julin. Nedan hittar du materialet från respektive föredrag i såväl rörliga bilder som enbart respektive presentationsbilder.

 

Nyttan med tillsyn och utvärdering


Per Molander, lång erfarenhet inom statsförvaltningen och senast som GD för Inspektionen för socialförsäkringen.

Presentation - Per Molander

Behov och nytta av tillsyn

Peter Ehn och Erik Axelsson, utredare Statskontoret.

Presentation - Peter Ehn och Erik Axelsson

Vad kostar granskningen? - En reflektion över granskningens direkta och indirekta kostnader.


Anders Ivarsson Westerberg, docent och lektor, Institutionen för samhälls-
vetenskap, Södertörns högskola.

Presentation - Anders Ivarsson Westerberg

Tillsyn - granskningsformens värsting


Vicki Johansson, professor offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Presentation - Vicki Johansson

Att följa upp sin tillsynsverksamhet


Kenneth Eliasson, Ekonomistyrningsverket
Presentation - del 1 Kenneth Eliasson

Victoria Wahlman, Livsmedelsverket
Presentation - del 2 Victoria Wahlman

Helena Söderman, Myndigheten för radio och tv
Presentation del 3 - Helena Söderman

Flera aspekter om tillsynskompetens- och kompetensförsörjningen togs upp under gruppdiskussionerna. Samtalen rörde vad är tillsynskompetens, hur tillsynsmyndigheterna behöver rusta sig för att klara sina tillsynsuppdrag inför framtiden, samt vilken roll högskolor och universiteten respektive Tillsynsforum bör ha inom detta område. Några slutsatser om tillsynskompetens och kompetensförsörjning som grupperna lämnade är:

  •  ”Myndigheterna har många gemensamma behov när det gäller kompetensförsörjning.”
  • ”Det krävs ett engagemang för dessa frågor från myndigheternas ledningar.”
  • ”Tillsynskompetens handlar om en blandning av teori och praktik. Vi behöver samverka mera. Myndigheterna har mycket att ge varandra. Vi måste få ihop en volym om vi ska utforma en effektiv gemensam tillsynsutbildning. ”
  • ”Det är viktigt att vi dra lärdomar av varandra, och att vi breddar kompetens begreppet. Kompetens är inte bara sakkunskap och kurser. Utan mycket rör ”handlande” - att lära genom att göra, bemötande och kommunikation.”
  • ” Erfarenhetsutbytet är viktigt, och att vi förmedlar kunskaper som vi får.”
  • ”Det är viktigt att vi har olika kompetenser inom tillsynsarbetet, dvs. att vi har olika yrkes- och akademisk bakgrund. Kommunikationen är också viktigt, samt att lärande sker kontinuerligt och att vi har ett organisatoriskt lärande.”
  • ”Som inspektör har man MAKT, vilket är viktigt att vara medvetet kompetent om.”

Vill du läsa mer om gruppdiskussionerna så kan du läsa sammanställningen - Tillsynsforum_Gruppdiskussioner_150520