Populär höstkonferens 2014

Det var ett nytt rekord när det gäller antalet anmälda till Tillsynsforums höstkonferens. Närmare 150 deltagare inklusive föreläsare. Ämnet lockade många och redan efter någon vecka var det fullbokat. Någon dag innan konferensen skulle äga rum blev tyvärr den tilltänkte moderatorn Jonas Hallberg sjuk. Så med mycket kort varsel lyckades vi hitta Annika Dopping som gjorde en fantastisk insats under dagen.

Efter sedvanlig välkomsthälsning från ordförande i Tillsynsforums styrgrupp Magnus Larsson, till vardags GD på Myndigheten för radio och tv, fick dagens första talare professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola ordet. Du hittar Bengts föredrag och presentation nedan. Sedan följer professor Mats Alvesson, Lunds universitet. Däremot finns inte någon film eller kommentarer från professor Rune Lavin, Lunds universitet. Rune hänvisar till sin bok Viteslagstiftningen (2 u. 2010) och sidorna 18-90.

Under eftermiddagen var det dags för tre myndigheter, Inspektionen för vård och omsorg, Skolinspektionen och Finansinspektionen, att berätta om sina erfarenheter av eventuella sanktioner. Två av dessa finns inspelade och presentationerna finns också tillgängliga, dock inte Finansinspektionens föredrag.

Förändrad styrning i staten.


I ett föränderligt samhälle ställs höga krav på ändamålsenligheten i styrningen. Bengt Jacobsson diskuterar både hur styrningen i staten har utvecklats över tiden, men också vilka problem och utmaningar som finns idag. Bengt Jacobsson, professor, Södertörns högskola.

Tillsyn som förbättring, tom ritual eller snedstyrning mot att det skall se bra ut?


Om behov av kommunikation och sanktioner för att nå bra verkanseffekt. Vilka problem kan man se ur ett forskarperspektiv och vad skulle bra tillsyn innebära? Mats Alvesson, professor och organisations- och ledningsforskare, Lunds universitet.

70 miljoner i böter – till vilken nytta?


Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, utredare Inspektionen för vård och omsorg.

Skolinspektionens tillsynsuppdrag och viteslagstiftningen.


Reflektioner kring vad ny viteslagstiftning på skolområdet får för konsekvenser för tillsynen och myndigheten. Erik Bergeå, undervisningsråd, och Annica Runsten, enhetschef, Skolinspektionen.