Konferenser

Information från genomförda konferenser

Den 19 november hölls Tillsynsforums höstkonferens 2015 på Nalen i Stockholm. Det var en välbesökt tillställning som denna gång hade temat "Effektivitet i tillsynen - samhällsnytta".

Som vanligt bjöds det på föredrag både från det akademiska perspektivet och myndigheternas egna erfarenheter i ämnet. Moderator för dagen var Åsa Julin. Nedan hittar du materialet från respektive föredrag i såväl rörliga bilder som enbart respektive presentationsbilder.

 

Nyttan med tillsyn och utvärdering


Per Molander, lång erfarenhet inom statsförvaltningen och senast som GD för Inspektionen för socialförsäkringen.

Behov och nytta av tillsyn

Peter Ehn och Erik Axelsson, utredare Statskontoret.

Vad kostar granskningen? - En reflektion över granskningens direkta och indirekta kostnader.


Anders Ivarsson Westerberg, docent och lektor, Institutionen för samhälls-
vetenskap, Södertörns högskola.

Tillsyn - granskningsformens värsting


Vicki Johansson, professor offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Att följa upp sin tillsynsverksamhet


Kenneth Eliasson, Ekonomistyrningsverket

Victoria Wahlman, Livsmedelsverket

Helena Söderman, Myndigheten för radio och tv

Flera aspekter om tillsynskompetens- och kompetensförsörjningen togs upp under gruppdiskussionerna. Samtalen rörde vad är tillsynskompetens, hur tillsynsmyndigheterna behöver rusta sig för att klara sina tillsynsuppdrag inför framtiden, samt vilken roll högskolor och universiteten respektive Tillsynsforum bör ha inom detta område. Några slutsatser om tillsynskompetens och kompetensförsörjning som grupperna lämnade är:

  •  ”Myndigheterna har många gemensamma behov när det gäller kompetensförsörjning.”
  • ”Det krävs ett engagemang för dessa frågor från myndigheternas ledningar.”
  • ”Tillsynskompetens handlar om en blandning av teori och praktik. Vi behöver samverka mera. Myndigheterna har mycket att ge varandra. Vi måste få ihop en volym om vi ska utforma en effektiv gemensam tillsynsutbildning. ”
  • ”Det är viktigt att vi dra lärdomar av varandra, och att vi breddar kompetens begreppet. Kompetens är inte bara sakkunskap och kurser. Utan mycket rör ”handlande” - att lära genom att göra, bemötande och kommunikation.”
  • ” Erfarenhetsutbytet är viktigt, och att vi förmedlar kunskaper som vi får.”
  • ”Det är viktigt att vi har olika kompetenser inom tillsynsarbetet, dvs. att vi har olika yrkes- och akademisk bakgrund. Kommunikationen är också viktigt, samt att lärande sker kontinuerligt och att vi har ett organisatoriskt lärande.”
  • ”Som inspektör har man MAKT, vilket är viktigt att vara medvetet kompetent om.”

Vill du läsa mer om gruppdiskussionerna så kan du läsa sammanställningen - Tillsynsforum_Gruppdiskussioner_150520

 

Tillsynsforums vårkonferens 2015 hölls även denna gång på Nalen i Stockholm. Temat för dagen var Tillsynskompetens - då, nu och i framtiden. Programmet bjöd som vanligt både akademiska föreläsningar och inblick i olika organisationers arbete.

Moderator för konferensen var John Chrispinsson. Om du missade konferensen eller vill fräscha upp minnet kan du se alla föreläsningar med tillhörande presentationer här nedan.

 Kompetens - vad är det och var sitter den?

Inledning av Magnus Larsson GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande för Tillsynsforum.
Marianne Döös, professor vid inst för pedagogik och didaktik, Stockholmsuniversitet. föreläser med titeln: Kompetens - vad är det och var sitter den?

Tillsyn - nyckeln till den svenska modellen

Med utgångspunkt från dualismen mellan enhetsstaten och en stark lokal självstyrelse i Sverige, beskriver Gunnar Wetterberg, historiker, hur tillsynen vuxit fram för att överbrygga denna motsättning. Vilka krav har denna organisationsform ställt på de ansvarigas kompetens.

Samhället förändras allt snabbare - har vi rätt kompetens?

Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg framtidsspanar om hur Bigdata får betydelse för tillsyn.

Hur betraktar studenter staten som arbetsgivare?

Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket berättar om hur de arbetar attraktivitet och kompetensförsörjning samt redogör för en undersökning om hur studenter betraktar staten som arbetsgivare.

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Vad kan 16 myndigheter med olika uppdrag utveckla tillsammans? Charlotte Barta, koordinator för nätverket och från SPV, berättar om uppdraget att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och bidra till ett mer kostnadseffektivt arbetssätt

Om att utbilda tillsynspersonal på Arbetsmiljöverket

Ingrid Brorsson och Stefan Lennartsson berättar om Arbetsmiljöverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Om att utbilda tillsynspersonal på Livsmedelsverket

Per Gustavsson berättar om Livsmedelsverkets arbete och upplägg för att utbilda tillsynspersonal.

Efterföljande frågestund med både Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket

Det var ett nytt rekord när det gäller antalet anmälda till Tillsynsforums höstkonferens. Närmare 150 deltagare inklusive föreläsare. Ämnet lockade många och redan efter någon vecka var det fullbokat. Någon dag innan konferensen skulle äga rum blev tyvärr den tilltänkte moderatorn Jonas Hallberg sjuk. Så med mycket kort varsel lyckades vi hitta Annika Dopping som gjorde en fantastisk insats under dagen.

Efter sedvanlig välkomsthälsning från ordförande i Tillsynsforums styrgrupp Magnus Larsson, till vardags GD på Myndigheten för radio och tv, fick dagens första talare professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola ordet. Du hittar Bengts föredrag och presentation nedan. Sedan följer professor Mats Alvesson, Lunds universitet. Däremot finns inte någon film eller kommentarer från professor Rune Lavin, Lunds universitet. Rune hänvisar till sin bok Viteslagstiftningen (2 u. 2010) och sidorna 18-90.

Under eftermiddagen var det dags för tre myndigheter, Inspektionen för vård och omsorg, Skolinspektionen och Finansinspektionen, att berätta om sina erfarenheter av eventuella sanktioner. Två av dessa finns inspelade och presentationerna finns också tillgängliga, dock inte Finansinspektionens föredrag.

Förändrad styrning i staten.


I ett föränderligt samhälle ställs höga krav på ändamålsenligheten i styrningen. Bengt Jacobsson diskuterar både hur styrningen i staten har utvecklats över tiden, men också vilka problem och utmaningar som finns idag. Bengt Jacobsson, professor, Södertörns högskola.

Tillsyn som förbättring, tom ritual eller snedstyrning mot att det skall se bra ut?


Om behov av kommunikation och sanktioner för att nå bra verkanseffekt. Vilka problem kan man se ur ett forskarperspektiv och vad skulle bra tillsyn innebära? Mats Alvesson, professor och organisations- och ledningsforskare, Lunds universitet.

70 miljoner i böter – till vilken nytta?


Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, utredare Inspektionen för vård och omsorg.

Skolinspektionens tillsynsuppdrag och viteslagstiftningen.


Reflektioner kring vad ny viteslagstiftning på skolområdet får för konsekvenser för tillsynen och myndigheten. Erik Bergeå, undervisningsråd, och Annica Runsten, enhetschef, Skolinspektionen.

Den 14 maj  hölls Tillsynsforums vårkonferens i de anrika lokalerna på Nalen i Stockholm. Strax över 100 personer från nätverket deltog i den fullbokade konferensen. Temat för dagen satte kommunikationen i tillsynen i fokus. Under temat "Att vilja göra rätt – kommunikationens betydelse i tillsynen" fick deltagarna ta del av föreläsningar både från forskningssidan och erfarenheter från tillsynsarbetet i praktiken.

Dagen inleddes av Magnus Larssson, generaldirektör för Myndigheten för radio och tv, tillika ordförande för Tillsynsforums styrgrupp. Efter en kort inledning följde presentationerna från  dagens åtta föreläsare. Konferensen avslutades med en paneldiskussion. Moderator för konferensen var Nedjma Chaouche Liljedahl.

Magnus Larsson, GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande Tillsynsforums styrgrupp.
Magnus Larsson, GD Myndigheten för radio och tv samt ordförande Tillsynsforums styrgrupp.
Nedjma Chaouche Liljedahl, medierådgivare och moderator.
Nedjma Chaouche Liljedahl, medierådgivare och moderator.

Inledning till: Vårkonferens 2014 – Att vilja göra rätt – kommunikationens betydelse i tillsynen from Tillsynsforum on Vimeo.

Här nedan kan du ta del av föreläsarnas presentationer.

Rättsociologins forskning kring vad som får individer att följa reglerna

Rättssociologins forskning kring vad som får individer att vilja följa reglerna from Tillsynsforum on Vimeo.

Bild 4 i presentationen (videoklipp) kan se här separat.

Mans Svensson
Måns Svensson, Docent, Lunds universitet

--------------------------------------------------------------

Motiverande samtal utifrån forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn from Tillsynsforum on Vimeo.

Lars Forsberg
Lars Forsberg, lektor i psykoterapi, Karolinska institutet
Hans Wickstrom
Hans Wickström, Leg. Psykolog och Jägmästare

--------------------------------------------------------------

Service Management – att bli meningsfull för alla parter from Tillsynsforum on Vimeo.

Christian Gronroos
Christian Grönroos, Professor service and relationship marketing, Svenska handelshögskolan

--------------------------------------------------------------

Transportstyrelsen berättar om sitt arbete med kommunikation, bemötande och samtalsmetodik from Tillsynsforum on Vimeo.

Anneli Eriksson
Anneli Eriksson, Väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen
Tomas Olsson.png
Tomas Olsson, Sjö- och luftfartsavdelningen, Transportstyrelsen

--------------------------------------------------------------

Skatteverkets arbete med bemötande och dialog med fokus på ”att vilja göra rätt” from Tillsynsforum on Vimeo.

Lennart Wittberg.png
Lennart Wittberg
Verksamhetsutvecklare, skatteverket

--------------------------------------------------------------

Statens medieråds arbete med att verka för mediebranschens självreglering - Ewa Thorslund, direktör from Tillsynsforum on Vimeo.

Ewa Thorslund
Ewa thorslund, Direktör, Statens medieråd

---------------------------------------------------------------------

Avslutning

Paneldiskussion from Tillsynsforum on Vimeo.

Tillsynsforum vt2014 Avslutning from Tillsynsforum on Vimeo.